top of page

Zakres działalności zawodowej

W ramach prowadzonej działalności zawodowej zajmujemy się prowadzeniem szerokiego wachlarza spraw. Dzięki posiadanemu doświadczeniu oraz współpracy z innymi adwokatami kancelaria jest w stanie podjąć się prowadzenia postępowań na terenie całego kraju. Sporządzamy dokumenty oraz świadczymy pomoc prawną w języku polskim i angielskim.
Prawo cywilne

 

Prowadzimy sprawy z zakresu szeroko rozumianej cywilistyki, w szczególności zajmujęmy się dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień, prowadzeniem spraw o zasiedzenie, dotyczących współwłasności, stwierdzenia nabycia spadku i działu spadku, o wykonanie umów i roszczenia związane z ich niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem,

 

 

 

 

Prawo gospodarcze

​Służymy pomocą przy obsłudze podmiotów gospodarczych oraz zajmujemy się sprawami gospodarczymi, w tym z zakresu prawa spółek handlowych, prawa zamówień publicznych oraz spraw związanych z dokonywaniem wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym

 

 

 

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 

Zajmujemy się prowadzeniem spraw rodzinnych, a przede wszystkim spraw o alimenty, ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, dotyczących władzy rodzicielskiej, o ubezwłasnowolnienie, rozwodów i innych

 

 

 

 

 

Windykacja wierzytelności i inne kategorie spraw

Współpracujemy z komornikami na etapie egzekucji zobowiązań lub działamy w charakterze pełnomocniów osób kwestionujących zasadność egzekwowanych roszczeń

Świadczymy także pomoc w szerokim wachlarzu innych kategorii spraw, np.:

- stosunku pracy, w szczególności związanych z rozwiązaniem stosunku pracy

- z zakresu ubezpieczeń społecznych,

- z zakresu prawa administracyjnego, a w szczególności prawa budowlanego

- innych kategorii spraw

 

 

 

 

Prawo karne

 

Podejmujemy się obrony w sprawach karnych i karno-skarbowych, reprezentacji osób pokrzywdzonych w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Nadto pomagamy na etapie postępowania karnego wykonawaczego w sprawach takich jak np. udzienie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności czy odroczenia wykonania kary.

 

 

 

 

Projesjonalne umowy i inne dokumenty

Przygotowujemy umowy dotyczące codziennych spraw oraz dokumenty związane z obrotem gospodarczym. Prowadzimy obsługę w jezyku polskim i angielskim.

 

 

bottom of page